Yatırım Proje ve Stratejileri

 

Yatırım Proje ve Stratejileri

 -Yatırım Projesi Modeli,
 -Proje Dinamik Analiz Ölçütleri,
 -Projenin Teknik/Mali ve Ekonomik Yönü,
 -Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı,
 -İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi,
 -Fayda Maliyet Oranı,
 -Geri Ödeme Süresi,
 -Yatırım Kredisi İçin Gerekli Bilgiler,
 -Banka Analizi, Kredi Değerlemesi"

 -Swot  Analizi  ( Bir İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenip , dış çevredeki fırsat ve tehditlerin ortaya konması)


Genel olarak Yatırım Projelerinde Alınan Ana modelemeler

Geri Ödeme Süresi

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan yöntemdir.

Yatırımların  rsiki  azalmakta ve likiditesi  artmaktadır fazla  ayrıntıya  girmeden    

Yatırımcılar  yatırımlarının  rasyonel olup olmadıklarını görebilir

 

Yatırımın Yaklaşık Karlılık Modeli

 -Yıllık net karın ,yatırımın  tutarına oranlanması muhasebe sistemine ve prensiplarin göre hesaplanması dır. 

 -Yatırımın ekonomik ömrü içinde sağlayacağı kar yıllar itibariyle farklılık,dalgalanma gösteriyorsa

 

Net bugünki  Değer Modeli

 -Net Bugün ki değer Modeli, iskonto edilmiş nakit akımı modelidir.

  Bu modele göre yatırımın net bugün ki değeri,yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli biriskonto haddi üzerinden   bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının  belirli iskonto hadi üzerinden  bugün ki değeri toplamı  arasındaki farktır.

  Bir yatırım projesinin kabulü için net bu gün ki değerinin pozitif olması beklenir birden fazla projenin bugün ki değeri pozitif ise en yüksek pozitif değeri veren            projeye  yönlendirilir.

  Proje  sonunda yatırımın ekonomik ömrü sonunda ki  hurda değeri deki nakit  girişi dikkate  alınır.

 

İç Karlılık Modeli 

 -Yatırımın gerektireceği para çıkışı ile ekonomik ömrü  boyunca sağlayacağı para girişini eşit kılan iskonto haddi olarak  tanımlamaktadır.Bu  modelde yatırımın    para girişi  ve çıkışını eşitleyen iskonto oranı hesaplanmakta  ve yatırımın  iç  karlılık oranını  tespit  edilmektedir.

 

Fayda Maliyet Modeli  (Karlılık Endeksi) 

 -Firma açısından bir yatırımın fayda maliyet modeline oranı  yada karlılık endeksi yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para  girişinin belirli iskonto    oranı  üzerinden bu gün ki değerinin yatırımın gerektirdiği para çıkışının bugünkü

 değerine  oranlanmasıdır  yatırımın  karlılık endeksi birden büyük oluşu yatırım projesinin kabulü  için  yeterlidir amaç  fayda  maliyet  modelinde  oranın en    yüksek düzeye çıkarmaktır.