Uzlaşma

 - Vergi incelemeleri,
 - İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler,
 - Bilgi, belge ve dökümlerin incelenmesi, hazırlanması, 
 - Tutanakların gözden geçirilmesi,
 - İnceleme raporlarının analizi,
 - Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler,
 - Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma,
 - Mevzuat konusunda müşavirlik.

 

 -Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

 -İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık

 -Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri

 -Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri

 -Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması

 -Uzlaşma ile ilgili danışmanlık

 -Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin  mevzuata uygun  

 olarak  hazırlanması,

 -Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlı  vergi İdaresince verilmiş    muktezaların analiz ve    değerlendirmesi