Tasfiye İşlemleri

Tasfiye, kelime anlamı arıtma, ayıklama, temizleme, hesabı kapatmak anlamındadır.Tasfiye, herhangi bir nedenle faaliyetine son veren, şirketintüm hesaplarının kapatılmasıdır. Limited şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararıile sona erer. Sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.İnfisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin başladığı tarih sayılır. Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme halinin meydanagelmesinden başlar, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden sildirilmesine kadar devam eder.Tasfiyeişlemlerini müteakip ticaret sicilinden kaydının silinmesi ile tüzel kişilik son bulur.

 

 Şirketlerin aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır;

 -Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin bitmesi 
-Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilmesine rağmen ortaklar kurulunca kalan kısımla yetinilmesine veya sermayenin eksilen kısmının
tamamlanmasına ilişkin karar alınmaması, 
-Şirketin iflasına karar verilmesi, 
-Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, 
-Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi, 
-Şirket amacının elde edilmiş olması yahut elde edilmesinin imkansız hale gelmesi, 
-Ortak sayısının bire düşmesi veya 50'yi aşması 
-Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi, hallerinde şirket tasfiye haline girer. 

Bu işlemlerin  tamamı tarafımızdan  tasfiye memuru  atanarak  veya görüşlerimiz doğrultusunda  gerçekleştirilmektedir..